DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

VGC MARIBOR

Večgeneracijski center Maribor – VGC MARIBOR

Društvo TOTI DCA Maribor, so. p., izvaja dopolnilne socialne programe za starejše, naročnik in sofinancer programov je Mestna občina Maribor. Obstoječe programe nadgrajujemo in povezujemo v skupni, večgeneracijski center, ki spontano nastaja že vse od leta 2012.

VGC Maribor je prepoznan s strani strokovne službe Mestne občine Maribor kot projekt, ki izboljšuje kvaliteto življenja občanov Maribora in se sklada s pobudami in sklepi Mestnega sveta MO Maribor v zvezi z vizijo razvoja skrbi za starejše, kakor tudi s strategijo dolgožive družbe, ki jo je sprejela Vlada RS julija 2017 (Potrdilo o sodelovanju in sofinanciranju, MO Maribor, 10.8.2018).

Vso idejno strokovno dokumentacijo smo pripravljali brezplačno, pri čemer so kot prostovoljci sodelovali številni strokovnjaki. Tako dodatno izkazujemo našo družbeno odgovornost, pomemben je tudi velik družbeni učinek, ki je v našem delovanju še posebej jasen in izrazit.

K vzpostavljanju VGC Maribor pristopamo v dveh fazah.

1. faza – VGC Maribor, objekt Gorkega ulica 34 – prostorska in programska širitev

Zgradba Gorkega ulica 34 je spomeniško zaščiten objekt v sklopu Železničarske kolonije. Objekt naj postane prostor medgeneracijskega srečevanja s poudarkom na socialno usmerjenih dejavnostih.

Društvo TOTI DCA izvaja v delu stavbe brezplačne programe za starejše na različnih področjih – izobraževalnem, kulturnem, rekreacijskem, zdravstvenem in svetovalnem, kar predstavlja temelj za nadaljnjo širitev in dopolnitev programov dnevnega centra ter povezovanje programov vseh društev, ki že delujejo v kareju »Železničar« in tudi na širšem območju.

Pri razvoju VGC Maribor so pomembne tudi reference Društva TOTI DCA, kot nosilca projekta - status NVO v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na socialnem področju ter prostovoljske organizacije, vpisane v Ajpes-ov vpisnik prostovoljnih organizacij.

Za celoten objekt Gorkega ulica 34 je pripravljen nabor programov, ki so namenjeni predvsem potrebam krajanov, in sicer za kletno etažo, pritlične prostore in podstrešje. Plan programov temelji na dosedanjih 10 - letnih izkušnjah v izvajanju socialno varstvenih programov, saj smo v tem času prepoznali potrebe krajanov vseh generacij skozi sodelovanje in povezovanje s številnimi društvi, institucijami in posamezniki.

Pri umestitvi programov smo upoštevali primernost prostora, povezanost med programi, predvsem pa želimo ustvariti topel, domač ambient, kjer bi se uporabniki počutili prijetno »kot doma«, vendar nepredstavljivo manj osamljeno. Naš pomemben cilj pa je tudi ohranitev kulturne dediščine tega čudovitega objekta.

Pri umestitvi programov smo upoštevali primernost prostora, povezanost med programi, predvsem pa želimo ustvariti topel, domač ambient, kjer bi se uporabniki počutili prijetno »kot doma«, vendar nepredstavljivo manj osamljeno. Naš pomemben cilj pa je tudi ohranitev kulturne dediščine tega čudovitega objekta.

2. faza - kare »Železničar« - programsko povezovanje društev

V naslednjem koraku bo VGC Maribor zajel celoten kare »Železničar«, ki se razprostira med Preradovičevo ulico - Gorkega ulico - Koresovo ulico in Ulico heroja Zidanška. V kareju se nahajajo stavbe:

V objektih kareja Železničar domuje kar 17 društev, zato je smiselno povezati vsa delujoča društva ter prerazporediti souporabo poslovnih prostorov glede na njihove programe in prostorske potrebe, saj se večina društev sooča s prostorsko stisko ali pa potrebujejo večje prostore samo občasno. Istočasno pa lahko omogočimo delovanje novim programom, saj številna majhna društva že vrsto let zaman iščejo primerne poslovne prostore za občasno ali stalno souporabo (priloga 2: Tloris kareja in seznam društev) .

Vsem društvom v kareju Železničar pa bo seveda omogočena tudi souporaba poslovnih prostorov v stavbi Konzum - večnamenska dvorana, likovni atelje, učilnice in klubska soba.

Dodatne možnosti ponuja še bližnji hotel Tabor (nastanitve, sodelovanje) in rekreacijske površine Športnega parka Tabor.

Tako povezani programi prinašajo številne sinergijske učinke, predvsem pa predstavljajo izredno kvalitetne vsebine za pridobivanje domačih in evropskih sredstev za delovanje in razvoj v sodelovanju z Mestno občino Maribor kot lastnico poslovnih objektov, predvsem za obnovo in energetsko sanacijo objektov.

Potrebe in želje krajanov ter lokalne skupnosti Mestne četrti Magdalena utemeljujemo s sklepi sveta MČ Magdalena za vzpostavitev večgeneracijskega centra:

Celoten projekt je predstavljen v rednih letnih poročilih za MO Maribor in v naslednjih dokumentih: